Politika e menaxhimit mjedisor

ISOMAT tregohet vigjilent sa i përket mbrojtjes së mjedisit në të gjitha aktivitetet e tij. Drejtuesit e kompanisë janë të përkushtuar në funksionimin në mënyrë të atillë që siguron performancë të lartë mjedisore, duke marrë parasysh zgjedhjet optimale ekonomike dhe teknike, legjislacionin kombëtar dhe komunitar të mjedisit, si edhe rregulloret përkatëse.

Tek ISOMAT, kemi krijuar dhe përdorim një sistem menaxhimi mjedisor në përputhje me ISO 14001. Ky sistem vepron si stimuli kryesor për:

  • monitorimin e vazhdueshëm të ndikimit të veprimtarisë së kompanisë në mjedisin natyror, si edhe zbatimin e masave – së pari masave parandaluese dhe së dyti atyre ndëshkuese,
  • caktimin e objektivave të matshme dhe të programeve përkatëse për përmirësimin e vazhdueshëm të performancës mjedisore të kompanisë,
  • informimin e të gjitha palëve të përfshira – punonjësve, furnizuesve, komunitetit vendor, kompanive në të njëjtën industri – për çështjet mjedisore, të cilat mbulojnë gamën e plotë të veprimtarive të kompanisë, me qëllim vlerësimin e të gjitha të dhënave në lidhje me mjedisin.

Menaxhimi i arsyeshëm i energjisë dhe materialeve të papërpunuara dhe të tjera, së bashku me riciklimin e rregullt të materialeve të mbetura, përbëjnë çështjet kryesore për kompaninë.

Për të siguruar funksionimin e qëndrueshëm dhe efikasitetin e sistemit të menaxhimit mjedisor, kompania siguron: a) informime të rregullta dhe trajnime për punonjësit e saj, b) rishikime sistematike të veprimeve të saj dhe c) përmirësim të vazhdueshëm të performancës së saj mjedisore.

Vizioni i personave në kompaninë tonë është kontributi më i madh i mundshëm i kompanisë në zhvillimin e qëndrueshëm, si edhe njohjen e saj si një nga pararendësit në mbrojtjen e mjedisit.